Testovanie a nastavovanie poistných ventilov metódou TREVITEST

Špecifikácia používaného zariadenia Trevitest

 

Zariadenie TREVITEST sa skladá z troch základných častí:Mechanická časť

Je určená   na zdvíhanie kuželky ventilu. Montuje sa priamo na ventil, tvorí ju rám a montážna základňa, v ktorej sú uložené hydraulické piesty a prevodníky.

Hydraulická časť


Predstavuje samostatnú tlakovú olejovú súpravu. Táto je projektovaná tak, aby dodala regulovaný tlak oleja do hydraulických piestov, ktoré zabezpečujú zdvih, resp. uzatvorenie testovaného ventilu.

S mechanickou časťou je napojená tlakovými hadicami.

Elektrická časť


Skladá sa z dvoch častí.

Základňa, ktorá zabezpečuje napájanie prevodníkov sily, lineárneho posuvu, tlaku a akustickej emisie. Meracie okruhy sú pripojené na príslušný kanál základne prepojovacími káblami.

Notebook, ktorý pomocou digitálno analógového prevodníka a software vykreslí priebeh testu do grafickej podoby.

Základným princípom systému je využitie hydraulickej sily na prekonanie uzatváracej sily pružiny ventilu. Hydraulickú silu je tiež možné použiť na uzatvorenie  ventilu, pokiaľ sa testovaný ventil samočinne neuzatvorí .To znamená, že ventil je možné otvoriť i zatvoriť.

Použitá sila sa meria pomocou prevodníka sily a zodpovedajúca hodnota sa zaznamenáva na graf, ktorý sa používa pri vyhodnocovaní testu. Získanie presných výsledkov závisí od presného poznania tesniacej plochy (bez tohto údaju nie je možné vykonať nastavenie poistného ventilu) a prevádzkového tlaku v systéme. Pri odbornom používaní zariadenia TREVITEST je možné určiť  nastavený otvárací tlak s presnosťou ± 1%

Rozsah použitia


Systémom TREVITEST je možné testovať a nastavovať všetky priamočinné pružinové poistné ventily, na ktoré  je možné  namontovať mechanickú časť zariadenia. Túto časť   pripojiť k tlačnej tyčke, (to znamená, že tyčka musí byť opatrená závitom alebo otvorom na kolík) pričom voľný výška nad poistným ventilom je minimálne 300 mm.

 

Testovanie poistných ventilov je možné vykonávať počas normálnej prevádzky zariadenia, t.j. za plných prevádzkových parametrov, kedy je možné testovať ventily  pri všetkých tlakoch, teplotách a médiách.

Taktiež počas odstavenia prevádzky, t.j. potrubie je bez tlaku. Rozsah testovania je obmedzený maximálnym zaťažením prevodníka sily v rozsahu do 2000 kg.

 

Systém TREVITEST sa používa na zistenie:

  • otváracieho tlaku
  • zdvihu kuželky( ktorý môže ventil dosiahnuť)
  • dosadnutie(či ventil úplne uzavrel)


Legislatíva

Preskúšanie poistných ventilov podľa ČSN 69 0012 čl. 54 a 55 je možné vykonať zariadením TREVITEST, čo je uvedené v  čl.56 príslušnej normy. 

Testovanie a nastavovanie poistných ventilov metódou TREVITEST nahradzuje nastavenie ventilu na skúšobnej stolici.

Na základe vyhodnotenia výsledkov zo zariadenia Trevitest  bude revíznym technikom  ku každému poistnému ventilu  vystavený protokol, ktorý slúži ako doklad o kontrole stavu bezpečnosti technického zariadenia.