Aká je postupnosť pri odstraňovaní netesností?

Systém zabezpečovania bezpečných pracovných postupov pre utesňovanie netesností metódou FURMANITE

Úvod

Duslo, a.s. vykonáva utesňovanie netesností metódou FURMANITE na základe licenčnej zmluvy s Anglickou firmou FURMANITE LDT. Licenčná zmluva je platná od roku 1979 a od tohto času pracovníci DUSLO, a.s. vykonali utesňovacie práce na viac ako 20400 prípadov.

Systém zabezpečovanie bezpečných pracovných postupov sa postupne profiloval za účelom zníženie rizika pri:

 • monitorovaní netesnosti,
 • návrh prípravkov,
 • výroba prípravkov,
 • príprava na odstraňovanie netesnosti,
 • odstraňovanie netesnosti

Samotný zákazník, ktorý si objednáva odstránenie netesnosti vidí na tomto postupe iba poslednú fázu a to je samotný zásah pri odstraňovaní netesností. Pre bezpečnosť a úspešnosť zásahu pri odstraňovanie netesnosti sú však potrebné všetky hore uvedené prípravné fázy.

Monitorovanie netesnosti.

Monitorovanie netesnosti je popisované v interných predpisoch FURMANITE, ktoré sú patentované firmou FURMANITE LDT. Monitorovanie sa zakladá na zisťovaní čo najviac informácií o vzniknutej netesnosti:

 • približný čas vzniku netesnosti,
 • unikajúca látka,
 • tlak,
 • teplota
 • popísanie netesného miesta a jeho okolia,
 • meranie jednotlivých častí zariadenia (hrúbka steny a pod)
 • a pod.

Návrh prípravkov

Návrh prípravkov je jedna z najdôležitejších častí príprav utesňovacích prác. Samotný návrh prípravkov sa zabezpečuje na základe schváleného postupu medzinárodnou skupinou expertov v oblasti pevnostných výpočtov. Návrh je vykonávaný pomocou špecializovaného sofwéru, ktorého výsledkom je výkres pre výrobu prípravku.

 

Výroba prípravku

Výroba prípravku je zabezpečovaná oprávnenou organizáciou v zmysle vyhl. MPSVaR 508/2009 Z.z. Kontrola prípravkov po výrobe musí prejsť kontrolou s vydaným protokolom o meraní a zatriedení prípravku do príslušnej kategórie presnosti.

Príprava na odstraňovanie netesností

Základom prípravy na odstraňovanie netesnosti je vypracovanie bezpečného technologického postupu s uvedením všetkých najdôležitejší skutočností, ktoré bude treba dodržiavať pri utesňovacích prácach. Súčasťou tohto postupu je aj príkaz na použitie typu osobných ochranných pomôcok, ktoré sa prispôsobujú unikajúcemu médiu.

Odstraňovanie netesností

 Samotný výkon utesňovania netesností sa deje na základe vypracovaného technologického postupu. Podľa požiadaviek technologického postupu sa vykonávajú všetky úkony vrátane času na striedanie (ak je to potrebné) a prípadne prerušenia prác. Minimálny počet pracovníkov určený na dve osoby, pričom jedna osoba musí byť riadiaca zásah. Maximálny počet osôb je určený podľa povahy netesnosti. Pracovníci musia používať náradie, utesňovaciu hmotu a osobné ochranné pomôcky určené v technologickom postupe.

Rozsah potrebnej dokumentácie

Rozsah dokumentácie potrebná pre legálne odstraňovanie netesností metódou FURMANITE je určená firmou FURMANITE a národnými predpismi pre danú krajinu. Na Slovensku je rozsah dokumentácie nasledovný:

 • Certifikát od spoločnosti FURMANITE  - oprávnenie utesňovať netesnosti,
 • Patentované technologické postupy firmy FURMANITE,
 • Oprávnenie vydané Technickou Inšpekciou, a.s. – pre utesňovacie práce,
 • Bezpečnostný predpis pre utesňovanie netesností metódou FURMANITE,
 • Pracovný pokyn pre utesňovanie netesností metódou FÚRMANITE,
 • Riziková analýza pre činnosti FURMANITE,
 • Regulatív pre poskytovanie osobných   ochranných pomôcok,
 • Limitný list pre vydávanie osobných ochranných pomôcok,
 • Technologický postup pre utesňovanie samotnej netesnosti,

 

Periodické školenie pracovníkov

Podľa predpisov firmy FURMANITE sa zabezpečuje aj pravidelné preskúšavanie pracovníkov zo znalosti pravidiel bezpečnosti pri odstraňovaní netesnosti metódou FURMANITE. Preskúšavanie sa uskutočňuje pravidelne každé tri roky, pričom sa preverujú teoretické a aj praktické znalosti všetkých pracovníkov.

Záver

Hore uvedený postup je určený s cieľom dosiahnuť maximálnu možnú bezpečnosť a znížiť riziko na maximálnu možnú úroveň pri výkone odstraňovania netesností metódou FURMANITE.

 

Vypracoval:  Ing. Gabriel Zsilinszki – pracovník poverený spoločnosťou FURMANITE pre dodržiavanie pravidiel určených licenčnou zmluvou

 

31.1.2011

 

Fotogaléria